Opłaty

Przedstawiamy Państwu formy uiszczania opłaty za uczestnictwo w zajęciach  Szkoły Rodzenia BOCIANEK:

  1. Osobiście w Kasie Regionalnego Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00 – pobierz wniosek
  2. Przelewem na niżej podany rachunek bankowy Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Numer konta bankowego: 
PKO BP SA 13 1020 2821 0000 1502 0001 6329

Tytuł wpłaty:
Szkoła Rodzenia np. Anna Kwiatek zam. ul. Orla 17/17; 78-100 Kołobrzeg

Dowód wpłaty/paragon należy dostarczyć do dokumentacji Szkoły Rodzenia.

Opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia:

Opłata wynosi 200 zł brutto. Płatna w dniu rozpoczęcia kursu [zgodnie z załącznikiem nr 1 cennika z dnia 16.11.2011 r.]. Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2018 roku opłata za kurs wynosić będzie 250 złotych brutto.

Przed roz­po­czę­ciem zajęć w Szko­le Ro­dze­nia na­le­ży skon­tak­to­wać się z po­łoż­ną pro­wa­dzą­cą zajęcia pod nu­me­rem te­le­fo­nu 536 332 585.