Regulamin „Bocianka”

§1

Zagadnienia ogólne- warunki udziału w zajęciach:
1. W szkoleniu z zakresu „Szkoły Rodzenia” może uczestniczyć: kobieta ciężarna lub kobieta ciężarna wraz z osoba towarzyszącą, począwszy od 28 tygodnia ciąży.
2. Kursanci zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach telefonicznie lub bezpośrednio
u Koordynatora Pani Marzeny Szulc-Dojka pod numerem telefonu 536 332 585.
3. Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się w formie kursu pięciotygodniowego obejmującego cykl 10 spotkań ( 15 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczenia ).

§2

Celem Szkoły Rodzenia jest:
1. przekazanie praktycznej wiedzy o porodzie i opiece nad dzieckiem,
2. przygotowanie emocjonalne i psychiczne do nowej roli,
3. przygotowanie fizyczne do porodu .

§3

Szkoła Rodzenia realizuje swoje cele poprzez wykłady i warsztaty ze specjalistami, które dotyczą :
1. fizjologii porodu – przebiegu poszczególnych faz porodu oraz pozycji porodowych,
2. metod łagodzenia bólu porodowego – farmakologicznych i niefarmakologicznych,
3. roli obecności osoby towarzyszącej w czasie porodu,
4. nauki pielęgnacji noworodka, kąpieli i karmienia piersią,
5. specyfiki okresu połogu, powrót do formy po porodzie,
6. omawianie metod planowania rodziny,
7. ćwiczenia fizyczne z rehabilitantami i fizjoterapeutami, podnoszące sprawność fizyczną i minimalizujące dolegliwości związane z ciążą
8. porady i konsultacje dietetyczne,
9. spotkania z psychologiem,
10. zajęcia z pierwszej pomocy noworodka,
11. „Mama i jej uprawnienia”- zagadnienia prawne dotyczące kobiet w ciąży i po porodzie.

§4

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
2. Zajęcia odbywają się w małych grupach max. 12 par.
3. Uczestniczki Szkoły Rodzenia zobowiązane są do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć zaświadczenia od lekarza ginekologa o braku przeciwwskazań do jej uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia. Jest to warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

§5

Z przyczyn losowych lub choroby prowadzącego zajęcia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamiany zajęć po uprzednim poinformowaniu uczestników.

§6

Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.