Regulamin „Bocianka”

§1

Zagadnienia ogólne- warunki udziału w zajęciach:
1. W szkoleniu z zakresu „Szkoły Rodzenia” może uczestniczyć: kobieta ciężarna lub kobieta ciężarna wraz z osoba towarzyszącą, począwszy od 28 tygodnia ciąży.
2. Kursanci zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach telefonicznie lub bezpośrednio
u Koordynatora Pani Katarzyny Wyszkowskiej pod numerem telefonu 536 332 585.
3. Każda z Uczestniczek/Para zobowiązuje się uiścić opłatę za kurs.
4. Opłata za kurs pobierana jest niezależnie od ilości zajęć, w których uczestnik bierze udział
i wynosi 250 zł za kurs. Udział partnera w Szkole Rodzenia jest bezpłatny.
5. Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się w formie kursu pięciotygodniowego obejmującego cykl 10 spotkań ( 15 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczenia ).
6. Opłatę za kurs należy uiścić w dniu rozpoczęcia kursu. Opłaty można dokonać osobiście
w Kasie Regionalnego Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:30 lub przelewem na rachunek bankowy numer PKO BP SA 13 1020 2821 0000 1502 0001 6329.

§2

Celem Szkoły Rodzenia jest:
1. przekazanie praktycznej wiedzy o porodzie i opiece nad dzieckiem,
2. przygotowanie emocjonalne i psychiczne do nowej roli,
3. przygotowanie fizyczne do porodu .

§3

Szkoła Rodzenia realizuje swoje cele poprzez wykłady i warsztaty ze specjalistami, które dotyczą :
1. fizjologii porodu – przebiegu poszczególnych faz porodu oraz pozycji porodowych,
2. metod łagodzenia bólu porodowego – farmakologicznych i niefarmakologicznych,
3. roli obecności osoby towarzyszącej w czasie porodu,
4. nauki pielęgnacji noworodka, kąpieli i karmienia piersią,
5. specyfiki okresu połogu, powrót do formy po porodzie,
6. omawianie metod planowania rodziny,
7. ćwiczenia fizyczne z rehabilitantami i fizjoterapeutami, podnoszące sprawność fizyczną i minimalizujące dolegliwości związane z ciążą
8. porady i konsultacje dietetyczne,
9. spotkania z psychologiem,
10. zajęcia z pierwszej pomocy noworodka,
11. „Mama i jej uprawnienia”- zagadnienia prawne dotyczące kobiet w ciąży i po porodzie.

§4

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
2. Zajęcia odbywają się w małych grupach max. 12 par.
3. Uczestniczki Szkoły Rodzenia zobowiązane są do dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć zaświadczenia od lekarza ginekologa o braku przeciwwskazań do jej uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia. Jest to warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

§5

Rezygnacja z zajęć w Szkole Rodzenia „Bocianek’’
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia „Bocianek” po rozpoczęciu kursu opłata nie będzie zwracana.

2. W przypadku sytuacji losowych takich jak choroba lub inne okoliczności związane z ciążą poświadczone zaświadczeniem lekarskim, które mają miejsce w trakcie trwania kursu, wniesiona opłata za kurs zostanie zwrócona uczestnikowi.

3. W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach, otrzyma on dostęp do materiałów dydaktycznych w formie papierowej obejmujących zakres opuszczonych zajęć. Odrobienie zajęć w innym terminie możliwe będzie tylko w
sytuacji dostępności wolnych miejsc w kolejnej grupie.

§6

Z przyczyn losowych lub choroby prowadzącego zajęcia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamiany zajęć po uprzednim poinformowaniu uczestników.

§7

Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.